สร้าง blog ใหม่ หรือ Sub Domain

Home Group
Blogs
  Check
Servers
List
Domains
Domain
Mapping
New
Post
Create
Blogs

Username จำเป็นต้องใส่ Enter your blog username
Password จำเป็นต้องใส่ Enter your blog password
Email จำเป็นต้องใส่ Email ที่คุณใส่ตอนสั่งซื้อ ถ้า email ไม่ตรงกัน คุณจะ login เข้าไปใน blog ที่สร้างไว้ไม่ได้  

Blog Name (Sub domain) จำเป็นต้องใส่

Domain  (Root domain) จำเป็นต้องใส่

Blog Title จำเป็นต้องใส่

*ตัวอักษร ชื่อblog ใช้ได้เฉพาะ a-z และ 0-9

*รายการ domain ที่เราส่งไปให้คุณทางอีเมล์ หลังจากที่คุณ order

*Title ของ blog เป็นภาษอังกฤษเท่านั้น

ตัวอย่าง
myproduct
blog
ตัวอย่าง
wowreadyweb.com
wowreadyweb.net
ตัวอย่าง
My product blog
My Blog
เริ่มต้นจากบันทัดที่เท่าไหร่ จากรายการ Blog name ? ถ้าไม่ใส่อะไรจะเริ่มต้นจากบันทัดที่ 1

   

เมื่อสร้าง Blog แล้วระบบจะ set อัตโนมัติดังนี้
1) Enable XML-RPC
2) ปิด Comment
3) Set Permalink = /%post_id%/%postname%.html
4) Random Theme สุ่มรูปแบบ
5) Delete Standard WordPress Blogroll Links
คำเตือนสำคัญ
1)เมื่อท่านสร้าง Blogs เสร็จแล้ว กรุณา Save รายการ blogs ที่ได้สร้างไว้
เพื่อสำหรับใช้งานในอนาคต
2) username, password และ email ต้องใส่ให้ตรงกับรายการใน email ที่เราส่งไปให้คุณหลังจากคุณได้สั่งซื้อ ไม่เช่นนั้นคุณจะ login เข้าไปใน blog ที่สร้างแล้วไม่ได้